Skip to content

نحوه پرداخت هزینه آزمون

  • از طریق اینترنت بانک ملی و واریز وجه آزمون به حساب شماره 4001020103018296 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه علم و فناوری مازندران و ارسال تصویر فیش واریزی از طریق واتساپ یا ایمیل آزمایشگاه
  • از طریق مراجعه به شعب بانک ملی و  واریز وجه آزمون به حساب شماره 4001020103018296 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه علم و فناوری مازندران و ارسال تصویر فیش واریزی از طریق واتساپ یا ایمیل آزمایشگاه