Skip to content

معرفی آزمایشگاه مرکزی

باتوجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارت مرکز آموزش عالی برای خرید و تامین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد ساماندهی تجهیزات مذکور امری ضروری به نظر می­رسد. بر اساس بررسی­های به عمل آمده مشخص شده است این تجهیزات در قالب آزمایشگاه­های کوچک و پراکنده، در قسمت­های مختلف آموزش عالی جانمایی شده و تعداد قابل توجهی از آنها بصورت موازی  و تکراری توسط دانشگا­ها و مراکز آموزشی و پژوهشی خریداری شده است. بدین ترتیب با وجود هزینه­های زیادی که صرف آن شده، بهره برداری کافی از آنها صورت نپذیرفته است. از طرف دیگر برخی از این تجهیزات به دلیل نگهداری نامناسب و عدم استفاده صحیح غیر قابل استفاده و مستهلک شده است. از این رو برای ساماندهی وضعیت موجود تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی از نظر نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی براساس سیاست­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه آزمایشگاه مرکزی با شرح وظایف  ذیل تدوین شده است و لذا تاکید    می­شود دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، پارک­های علم و فناوری و مراکز پژوهشی که داری آزمایشگاه می باشند نسبت به عملیاتی نموده این آیین نامه اقدام نمایند.